Biểu mẫu – Nghiên cứu Khoa học năm học 2022-2023

  1. Mẫu 1a. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên (tiếng Việt)
  2. Mẫu 2a. Đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên (tiếng Việt)
  3. Mẫu 3a. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Tiếng Việt)
  4. Mẫu 3b. Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài (Tiếng Anh)
  5. Mẫu 4a. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (Tiếng Việt)
  6. Mẫu 4b. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (Tiếng Anh)
  7. Phiếu đăng ký NCKH sinh viên
  8. Phụ lục II. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên